wiki
market
name: Carmine Penta Stock
tradable: Yes

required for:
Carmine Penta 1X Carmine Penta