name: Axi N6 Relic
Exceptional
Item Rarity Chance Quantity
Nikana Prime Hilt Nikana Prime Hilt Rare 4% 1
Saryn Prime Blueprint Saryn Prime Blueprint Uncommon 13% 1
Braton Prime Receiver Braton Prime Receiver Uncommon 13% 1
Nikana Prime Blueprint Nikana Prime Blueprint Uncommon 23.33% 1
Braton Prime Barrel Braton Prime Barrel Uncommon 23.33% 1
Lex Prime Receiver Lex Prime Receiver Uncommon 23.33% 1
Flawless
Item Rarity Chance Quantity
Nikana Prime Hilt Nikana Prime Hilt Rare 6% 1
Saryn Prime Blueprint Saryn Prime Blueprint Uncommon 17% 1
Braton Prime Receiver Braton Prime Receiver Uncommon 17% 1
Nikana Prime Blueprint Nikana Prime Blueprint Uncommon 20% 1
Braton Prime Barrel Braton Prime Barrel Uncommon 20% 1
Lex Prime Receiver Lex Prime Receiver Uncommon 20% 1
Radiant
Item Rarity Chance Quantity
Nikana Prime Hilt Nikana Prime Hilt Uncommon 10% 1
Saryn Prime Blueprint Saryn Prime Blueprint Uncommon 20% 1
Braton Prime Receiver Braton Prime Receiver Uncommon 20% 1
Nikana Prime Blueprint Nikana Prime Blueprint Uncommon 16.67% 1
Braton Prime Barrel Braton Prime Barrel Uncommon 16.67% 1
Lex Prime Receiver Lex Prime Receiver Uncommon 16.67% 1
normal
Item Rarity Chance Quantity
Nikana Prime Hilt Nikana Prime Hilt Rare 2% 1
Saryn Prime Blueprint Saryn Prime Blueprint Uncommon 11% 1
Braton Prime Receiver Braton Prime Receiver Uncommon 11% 1
Nikana Prime Blueprint Nikana Prime Blueprint Uncommon 25.33% 1
Braton Prime Barrel Braton Prime Barrel Uncommon 25.33% 1
Lex Prime Receiver Lex Prime Receiver Uncommon 25.33% 1