name: Axi A5 Relic
Exceptional
Item Rarity Chance Quantity
Akvasto Prime Blueprint Akvasto Prime Blueprint Rare 4% 1
Vasto Prime Blueprint Vasto Prime Blueprint Uncommon 13% 1
Akvasto Prime Link Akvasto Prime Link Uncommon 13% 1
Vasto Prime Barrel Vasto Prime Barrel Uncommon 23.33% 1
Vasto Prime Receiver Vasto Prime Receiver Uncommon 23.33% 1
Forma Blueprint Forma Blueprint Uncommon 23.33% 1
Flawless
Item Rarity Chance Quantity
Akvasto Prime Blueprint Akvasto Prime Blueprint Rare 6% 1
Vasto Prime Blueprint Vasto Prime Blueprint Uncommon 17% 1
Akvasto Prime Link Akvasto Prime Link Uncommon 17% 1
Vasto Prime Barrel Vasto Prime Barrel Uncommon 20% 1
Vasto Prime Receiver Vasto Prime Receiver Uncommon 20% 1
Forma Blueprint Forma Blueprint Uncommon 20% 1
Radiant
Item Rarity Chance Quantity
Akvasto Prime Blueprint Akvasto Prime Blueprint Uncommon 10% 1
Vasto Prime Blueprint Vasto Prime Blueprint Uncommon 20% 1
Akvasto Prime Link Akvasto Prime Link Uncommon 20% 1
Vasto Prime Barrel Vasto Prime Barrel Uncommon 16.67% 1
Vasto Prime Receiver Vasto Prime Receiver Uncommon 16.67% 1
Forma Blueprint Forma Blueprint Uncommon 16.67% 1
normal
Item Rarity Chance Quantity
Akvasto Prime Blueprint Akvasto Prime Blueprint Rare 2% 1
Vasto Prime Blueprint Vasto Prime Blueprint Uncommon 11% 1
Akvasto Prime Link Akvasto Prime Link Uncommon 11% 1
Vasto Prime Barrel Vasto Prime Barrel Uncommon 25.33% 1
Vasto Prime Receiver Vasto Prime Receiver Uncommon 25.33% 1
Forma Blueprint Forma Blueprint Uncommon 25.33% 1