wiki
name: Twin Basolk
tradable: No

Components:
Atomos 1X Atomos
Twin Basolk Blueprint 1X Twin Basolk Blueprint
Control Module 2X Control Module
Dual Zoren 1X Dual Zoren
Drop info not available