name: Synathid Ecosynth Analyzer
tradable: No

required for:
Baruuk Neuroptics 5X Baruuk Neuroptics
Haztech Mask 15X Haztech Mask
Kubrodon Ventkid Mask 15X Kubrodon Ventkid Mask
Larkspur 5X Larkspur
Outrider Mask 15X Outrider Mask
Pax Soar 5X Pax Soar
Splat 5X Splat
Vent Pobber Ventkid Mask 15X Vent Pobber Ventkid Mask
Vent Rat Mask 15X Vent Rat Mask
Drop info not available