market
name: Odonata Prime
tradable: Yes

Components:
Odonata Prime Blueprint 1X Odonata Prime Blueprint
Harness 1X Harness
Orokin Cell 1X Orokin Cell
Odonata Prime Systems Blueprint 1X Odonata Prime Systems Blueprint
Wings 1X Wings
Drop info not available