wiki
market
name: Oberon Prime Neuroptics Blueprint
tradable: Yes

required for:
Oberon Prime 1X Oberon Prime