name: Nistlepod
tradable: No

required for:
Ruhang 10X Ruhang
Twilight Bait 10X Twilight Bait
Ekwana Jai 30X Ekwana Jai
Balla 20X Balla
Vargeet Jai 30X Vargeet Jai
Ruhang Ii 20X Ruhang Ii
Peppered Bait 20X Peppered Bait
Dokrahm 25X Dokrahm
Jai Ii 20X Jai Ii
Vargeet Ruhang 30X Vargeet Ruhang
Eidolon Phylaxis 10X Eidolon Phylaxis
Laka 20X Laka
Jai 10X Jai
Ekwana Ruhang 30X Ekwana Ruhang