wiki
market
name: Braton Prime
tradable: Yes

Components:
Braton Prime Barrel 1X Braton Prime Barrel
Braton Prime Blueprint 1X Braton Prime Blueprint
Orokin Cell 10X Orokin Cell
Braton Prime Receiver 1X Braton Prime Receiver
Braton Prime Stock 1X Braton Prime Stock
Drop info not available